تسد و

6. اه تسد یوش و تسش ناگ کسام هلاک کنیع شکتسد یصخش تظافح تازیهجت ندنک بیترت )تفیش یاهتنا ات ادتبا زا( یا هچراپ هلاک و یا هچراپ ناگ زا هدافتسا هب مزلم )یرادا لنسرپ هن و( ینامرد یتشادهب لنسرپ هیلک و

2022-12-04
    الالوان الاساسية للاطفال