مل گ مص ر

ک ه نیکی کن آنگ ه ب ه جیح ون‬ ‫فکن؛ دیزه یا چرمه؟‬ ‫‪« -6‬یادداش ت‌های شاهنامه‌شناس ی (‪ ،)2‬گ زارش م یراث‪ ،‬س‪ ،9‬ش‪ 3‬و‪4‬‬ ‫(پیاپی‪ ،)71-70 :‬مرداد‪ -‬آب ان ‪ ،1394‬ص‪ . ي يّ ًَِگٍ ؽٌج ٍ ل يa يّ ًَِگ ٍ ؽٌج،طلک،لَلحه ىػيؿک يغيحه لهػ 3 يؼيع مَلػ ٍ يؾٌق ؿيظ يله ُطگٌک ييلٍ

2022-12-04
    جدة و دستة
  1. 120574
  2. ˘ ˇ ˆ (*) ر د هر ﯾ ﯾ *0 123 0 -˚+ رد
  3. March 1, 1990
  4. َچ ؼاؽقا حظؽپ ؼظ َک مْلٛه
  5. The Kurdistan event, moment by moment
  6. گزستان
  7. PDF